OBRAZ MADONNY BRODZKIEJ

wycieczka W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, na ścianie północnej, po lewej stronie, znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony w 1945 roku z Brodów (województwo tarnopolskie).

Namalowany w 1900 roku przez Ludwikę z hr. Tyszkiewiczów Abramowiczową, powszechnie szanowaną hrabinę ze Starych Brodów, jest wolną kopią jasnogórskiego wizerunku. Do czasu ekspatriacji mieszkańców Brodów pozostawał w tamtejszym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, otaczany przez parafian głębokim kultem, zwłaszcza w okresie drugiej wojny światowej. Wstawiennictwu Matki Bożej w tym wizerunku przypisywano powstrzymanie planowanej przez Niemców pacyfikacji. W 1945 roku brodzianie przywieźli obraz do Opola. Wielu z nich się tutaj osiedliło, zaś w kościele „Na Górce” objęli duszpasterstwo ich księża: ostatni proboszcz brodzkiej parafii, a pierwszy powojenny tutejszej, ks. Emil Kobierzycki, oraz wikary ks. Kazimierz Borcz (późniejszy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie).

Kościół w Brodach ufundował w 1584 roku wojewoda bełski Stanisław Żółkiewski, ojciec hetmana. Po zniszczeniach spowodowanych najazdami tatarskimi w XVII wieku został ponownie wzniesiony z fundacji Koniecpolskich i konsekrowany w 1696 roku. Po drugiej wojnie światowej władze sowieckie zamieniły świątynię na kino a następnie na szkolną salę gimnastyczną. Z dawnego wyposażenia i wystroju nic się nie zachowało, dziewiętnastowieczne malowidła zamalowano już w 2004 roku.

Po proklamowaniu niepodległości Ukrainy, przez pewien czas, w poro- zumieniu z dyrekcją szkoły, odprawiane były w tym kościele msze święte, na których licznie gromadzili się katolicy z Brodów i okolicznych miejscowości. Mimo wytrwałych starań o odzyskanie świątyni, w 1993 roku władze przekazały ją grekokatolikom na cerkiew. Wiernym Kościoła rzymskokatolickiego wyznaczono plac, na którym przez kilka lat uczestniczyli w nabożeństwach pod gołym niebem. Dopiero w 1999 roku otrzymali zgodę na budowę nowego kościoła. Powstał on dzięki ofiarodawcom z Polski i dokonaniom Koła Przyjaciół Brodów, którego członkowie przez szereg lat organizowali pomoc finansową. Inicjatorką tych działań była przewodnicząca Koła dr Stanisława Valis-Schyleny. Ona również ufundowała wierną kopię znajdującego się w kościele „Na Górce” obrazu Madonny Brodzkiej. Kopia ta została poświęcona przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Skoczowie dnia 22 maja 1995 roku, a następnie przekazana uroczyście ks. Julianowi Musiałowi, ówczesnemu proboszczowi w Brodach. Zanim wybudowano tam kościół, obraz odbywał peregrynację wśród wiernych.

Na uroczystość przekazania kopii obrazu do Brodów powstała Pieśń do Madonny Brodzkiej ułożona przez Stanisławę i Piotra Sirków, śpiewana na melodię Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!


Pieśń do Madonny Brodzkiej

Matko Najświętsza z kościoła brodzkiego
Uproś nam łaski Syna Swojego,
Bądź z nami zawsze, w każdej potrzebie
Madonno nasza błagamy Ciebie!


Pamiętaj o tych, którzy czczą Cię w Brodach
I tych rozsianych hen po świata grodach.
Daj nam brodzianom spotkać Cię w niebie,
Madonno nasza błagamy Ciebie!Oprac. Hanna Fastnacht Stupnicka
Zdjęcie ze zbiorów dra Tadeusza Kukiza