SPRAWOZDANIE Z VI SPOTKANIA CZŁONKÓW KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW REGIONU DOLNY ŚLĄSK WE WROCŁAWIU

W dniu 4 marca 2012 r., nawiązując jak zwykle do daty święta św. Kazimierza Królewicza, spotkaliśmy się po raz szósty we Wrocławiu. Z zaproszonych 50 osób przybyło aż 36 osób, w tym Krystyna Milerska jako gość spoza terenu Koła Dolnośląskiego oraz sześć osób, które dołączyły do nas po raz pierwszy, co obrazuje lista obecności. Krysia Milerska przywiozła i udostępniła do przeglądania kroniki naszego Koła.
Początek spotkania wyznaczony był na godz. 12.30 w Refektarzu Ojców Dominikanów, lecz pierwsze powitalne uściski miały miejsce wcześniej, gdyż uczestnicy przybywali w różnym czasie. Refektarz znowu - jak w ubiegłych latach - udostępnił nam przeor Zakonu oo. Dominikanów.
Oficjalnie zebranie rozpoczęła powitaniem przybyłych gości Teresa Ponikowska, wraz z prezesem Zygmuntem Huzarskim. Mikrofon został następnie oddany ojcu Łukaszowi Mścisławskiemu, który w imieniu całej wrocławskiej wspólnoty ojców Dominikanów powiedział do nas kilka serdecznych słów, życząc pomyślnych obrad.
Zostały głośno odczytane karteczki z pozdrowieniami z innych regionów naszego Koła: z Warszawy od Bożeny Przybylik i Ninki Kozłowskiej, od Ali Wierzbickiej z Sanoka i Wiesława Zacharskiego ze Szczecina. Zostały przekazane indywidualne pozdrowienia od Krysi Gieras z Katowic, Janki Karpackiej-Nasiek i Danusi Gula z Gliwic, Krysi Orczyk z Opola, którym niestety nie udało się do nas dołączyć.
Na wstępie spotkania nasz prezes - Zygmunt Huzarski serdecznie powitał osoby, które do nas przyłączyły się po raz pierwszy i - jak zwykle - poprosił aby opowiedziały (a nawet napisały) kilka słów o losach swych rodzin celem wzbogacenia treści naszej kroniki. Zapowiedział, że planuje zorganizowanie wycieczki do Brodów we wrześniu 2012 r., gdyż w tym terminie jest przewidywany przyjazd do Brodów osób z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie celem podjęcia działań ochrony grobów wojskowych na cmentarzu w Brodach, w czym nasza obecność może być pomocna.
Kontynuując temat cmentarza wojskowego w Brodach Zygmunt Huzarski odczytał treść pisma Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r., jakie otrzymała Józefa Kędzierska, upoważniona do prowadzenia w imieniu naszego Koła korespondencji związanej z tym tematem.
Rada poinformowała, że remont cmentarza w Brodach został wpisany do planu zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na 2012 r., a przeprowadzenie prac remontowych planowane jest na miesiące letnie. W pierwszym etapie zostanie odrestaurowany pomnik żołnierzy poległych w 1920 r. oraz zrekonstruowana część kwatery bezpośrednio do niego przylegająca. Rekonstrukcja pozostałej części cmentarza będzie rozłożona na kolejne etapy, realizacja których zależeć będzie od posiadanych środków finansowych.
Następnie zabrała głos Krystyna Milerska, która prowadzi sprawy finansów naszego Koła, przekazując nam posiadane aktualnie informacje o życiu parafii w Brodach, m.in. o potrzebach sióstr Sercanek, które kontynuują budowę obiektu przeznaczonego dla pobytu starszych osób potrzebujących opieki, z równoczesną możliwością jego wykorzystania jako hoteliku dla przyjeżdżających z Polski gości.
Zapoznała następnie obecnych z aktualnym stanem zebranych funduszy na wydanie albumu i medalu pamiątkowego w związku ze zbliżającym się jubileuszowym XX Zjazdem naszego Koła w Wiśle. Każdy z uczestników mógł uzupełnić na miejscu wpłaty na wyżej opisane cele. Niektórym z obecnych osób Krystyna doręczyła do rąk własnych zaproszenia na ten Zjazd w Wiśle, zaznaczając, że pozostałym osobom zaproszenia zostały wysłane pocztą.
Jako pierwszy z grona osób, które przybyły na nasze spotkanie, zabrał głos Zbigniew Półtorak, który wzruszająco opowiedział historię osobistego doświadczenia łask za pośrednictwem Obrazu Matki Boskiej Różańcowej z Podkamienia. Przypomniał tragiczne wydarzenia Klasztoru Podkamienieckiego z czasów wojny, zaprezentował plik ciekawych zdjęć upamiętniających poświęcenie kopii Obrazu, które również zostały przekazane przez niego do Podkamienia. Opowiedział historię malowania kopii Obrazu i pozostawił nam 20 sztuk kaset z filmem upamiętniającym ten wyjazd w towarzystwie redaktor M. Orłowskiej z TV Wrocław.
Kolejno zabrał głos Jan Jurczenko z Lubina, który przybył na spotkanie z Antonim Maderą; obydwaj są członkami Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów w Legnicy. Następnie zaprezentował się Tadeusz Sztaba z Lubania, którego ojciec mieszkał w pobliżu Brodów we wsi Bołdury. Opowiedział wstrząsającą historię uratowania się ojca przed mordem UPA w Bołdurach, o działalności ojca w czasie okupacji w Brodach. Wielokrotnie odwiedzał Brody bądź indywidualnie, bądź jako przewodnik wycieczek po Ukrainie.
Z kolei przedstawiła się nam Anna Fastnacht–Stupnicka, wrocławska pisarka i dziennikarka. Przybliżyła brodzką i lwowską historię swojej rodziny (będącą jednocześnie historią rodziny Wacława Fastnachta, dobrze nam znanego członka Koła Przyjaciół Brodów). Ponieważ na prośbę organizatorek spotkania przywiozła kilka egzemplarzy swojej najnowszej książki p.t. „Zostali we Lwowie” - uczestnicy spotkania mieli możliwość nabycia jej z autografem autorki.
Bardzo ciekawie opowiedział Czesław Czułowski z Kłodzka o przebiegu wielkiej uroczystości związanej z odsłonięciem w dniu 22 października 2011 r. pomnika w Kłodzku, postawionego „W hołdzie Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA w latach 1939-1947”. Pomnik poświęcił biskup I.Dec. Wygląd pomnika poznaliśmy z przywiezionych z Kłodzka i rozprowadzonych wśród uczestników spotkania kart pamiątkowych .
Przybyła na spotkanie siostra Salezjanka Leokadia Duszyńska, która powiadomiła nas o śmierci swej rodzonej siostry Alfredy Czułowskiej z Wrocławia i w Jej intencji zainicjowała modlitwę za dusze zmarłych.
Zbyszek Grata, zwrócił się do grona zebranych na spotkaniu z pytaniem, czy ktoś pamięta słowa pieśni powstałej po śmierci Marszałka J. Piłsudskiego „To nieprawda, że Ciebie już niema”, gdyż nie zna chyba kilku linijek tekstu, a zamierza tą pieśnią zainteresować młode pokolenie Polaków. Oświadczył, że zbiera materiały o tematyce związanej z tą postacią, w szczególności z uroczystościami pogrzebowymi i prosi o przekazanie mu każdej posiadanej wiadomości. Korzystając ze sposobności, na Sali w Refektarzu Zbyszek „na próbę” zaśpiewał ułożony przez siebie tekst modlitwy skierowanej do Matki Bożej Podkamienieckiej, którą oficjalnie zaśpiewał później w kościele.
Dyskusja odbywała się na tle wyświetlanego na ścianie Refektarza filmu p.t. „Śladami Błogosławionego Czesława”, dołączonego do książki TUTELARIS SILESIAE Błogosławiony Czesław we Wrocławiu.
Po skromnym poczęstunku udaliśmy się do kościoła św. Wojciecha na zamówioną w intencji Brodzian mszę św. na godz. 16.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa uczestników przed Obrazem Matki Boskiej Różańcowej z Podkarmienia, poprowadzona przez ojca Dominikanina, który odprawiał naszą mszę św.
To właśnie w tej chwili Zbyszek Grata oficjalnie zaśpiewał ułożoną przez siebie pieśń do Matki Bożej, według melodii lwowskiego artysty J. Michotka.
Występ był bardzo udany i z pewnością spodobał się wszystkim zebranym w kościele.

Rozstaliśmy się bardzo serdecznie, i mimo że spotkanie nie trwało długo, to jednak na pewno wywarło na wszystkich uczestnikach pozytywne wrażenia.

Teresa Ponikowska<-- powrót